Pon-Pet: 8:00 - 16:00 Koroška cesta 61A, 2360 Radlje ob Dravi
4 januarja, 2022

Day

Drugi javni razpis – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1 Odprt do: 28.3.2022   Razpisana sredstva: 6.727.985 EUR Upravičeni vlagatelji so: pravne in fizične osebe, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Vlagatelj mora biti vpisan v sodni ali drug register pred 01.01.2018. Višina zaprošenega zneska: min. 100.00 EUR, max. 1.000.000 EUR.  Upravičeni stroški: Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih...
Preberi več
P7C-2 2021 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo Odprt do 25. 03.2022   Ugoden in brezobrestni kredit je namenjen podjetjem, ki se ukvarjajo s turizmom, gostinsko dejavnostjo, organizacijo dogodkov in potniškim prometom. Skupni razpoložljivi znesek je v višini 10.800.000 EUR. Kreditni pogoji Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek...
Preberi več
P7 2021 – Mikrokrediti Odprt do 01. 03.2022   Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.   Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega...
Preberi več
21,2 milijona evrov za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov Odprt do: 1.6.2022 7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021 Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov za: ureditev objektov oziroma nakup opreme za predelavo...
Preberi več
9 milijonov evrov za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali Odprt do: 26.4.2022   Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe namenjene ureditvi hlevov s pripadajočo opremo, ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil ter ureditvi pašnikov in obor, ki omogočajo prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih...
Preberi več
27,5 milijona evrov razpisanih nepovratnih sredstev za hleve in mehanizacijo Odprt do: 26.4.2022    23. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe v ureditev hlevov s pripadajočo opremo, ureditev...
Preberi več
Milijon evrov za zaščito živali na paši pred medvedom in volkom Odprt do: 13.4.2022   Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je  17. 12. 2021, objavilo javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v višini 1 milijona evrov za zaščito živali na paši pred medvedom in volkom. Upravičenci lahko vložijo...
Preberi več