Pon-Pet: 8:00 - 16:00 Koroška cesta 61A, 2360 Radlje ob Dravi

P7 2021 – Mikrokrediti

Odprt do 01. 03.2022

 

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

 

Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 15.000.000 EUR.

 

Kreditni pogoji

Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najvišji 25.000,00 EUR.

Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.

Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

Obrestna mera je 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8 % p.a. (fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %.

Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je šestmesečno in se prične na dan črpanja kredita.

Zavarovanje kredita: 5 menic podjetja.

 

Upravičeni stroški

Med upravičene stroške se upoštevajo:

  • a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
  • b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
  • c) stroški materiala in trgovskega blaga,
  • d) stroški storitev,
  • ) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).
  • f) zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

 

Roki za predložitev vlog

Javni razpis ima prijavne roke za oddajo vloge s prilogami na ePortal Sklada:

20.01.2022 do 14.00 ure,

10.02.2022 do 14.00 ure,

01.03.2022 do 14.00 ure.

Sorodni članki