Pon-Pet: 8:00 - 16:00 Koroška cesta 61A, 2360 Radlje ob Dravi

P7C-2 2021 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo

P7C-2 2021 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo

Odprt do 25. 03.2022

 

Ugoden in brezobrestni kredit je namenjen podjetjem, ki se ukvarjajo s turizmom, gostinsko dejavnostjo, organizacijo dogodkov in potniškim prometom.

Skupni razpoložljivi znesek je v višini 10.800.000 EUR.

Kreditni pogoji

  • Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 50.000 EUR.
  • Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.

Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

Obrestna mera: je 0% in predstavlja brezobrestno posojilo in je enaka efektivni obrestni meri.

Zavarovanje kredita:

  • a) za kredite od 5.000 EUR do vključno 25.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice;
  • b) za kredite od 25.001 EUR do vključno 50.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa (strošek notarja plača kreditojemalec).

Kredit se odobri za upravičene stroške projekta, nastale od 01.11.2021 do 31.10.2022.

Med upravičene stroške se upoštevajo:

  • a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
  • b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
  • c) stroški materiala in trgovskega blaga,
  • d) stroški storitev,
  • e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).
  • f) zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

 

Roki za predložitev vlog:

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada:¸

25.01.2022 do 14.00 ure,

25.02.2022 do 14.00 ure,

25.03.2022 do 14.00 ure.

Sorodni članki

Naložbo VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING (izdelava spletne strani) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naložbo VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING (izdelava spletne strani) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.