Pon-Pet: 8:00 - 16:00 Koroška cesta 61A, 2360 Radlje ob Dravi

P7C-2 2021 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo

P7C-2 2021 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo

Odprt do 25. 03.2022

 

Ugoden in brezobrestni kredit je namenjen podjetjem, ki se ukvarjajo s turizmom, gostinsko dejavnostjo, organizacijo dogodkov in potniškim prometom.

Skupni razpoložljivi znesek je v višini 10.800.000 EUR.

Kreditni pogoji

  • Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 50.000 EUR.
  • Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.

Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

Obrestna mera: je 0% in predstavlja brezobrestno posojilo in je enaka efektivni obrestni meri.

Zavarovanje kredita:

  • a) za kredite od 5.000 EUR do vključno 25.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice;
  • b) za kredite od 25.001 EUR do vključno 50.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa (strošek notarja plača kreditojemalec).

Kredit se odobri za upravičene stroške projekta, nastale od 01.11.2021 do 31.10.2022.

Med upravičene stroške se upoštevajo:

  • a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
  • b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
  • c) stroški materiala in trgovskega blaga,
  • d) stroški storitev,
  • e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).
  • f) zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

 

Roki za predložitev vlog:

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada:¸

25.01.2022 do 14.00 ure,

25.02.2022 do 14.00 ure,

25.03.2022 do 14.00 ure.

Sorodni članki