Pon-Pet: 8:00 - 16:00 Koroška cesta 61A, 2360 Radlje ob Dravi

Milijon evrov za zaščito živali na paši pred medvedom in volkom

Milijon evrov za zaščito živali na paši pred medvedom in volkom

Odprt do: 13.4.2022

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je  17. 12. 2021, objavilo javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v višini 1 milijona evrov za zaščito živali na paši pred medvedom in volkom. Upravičenci lahko vložijo vlogo od 10. januarja 2022 do vključno 13. aprila 2022 do 14. ure.

1. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe ureditev pašnikov in obor na območju pojavljanja medveda in volka. Nepovratna sredstva se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev.

Predmet podpore so naložbe v ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojenje divjadi z visokimi varovalnimi elektromrežami in nepremičnimi elektroograjami na območjih pojavljanja medveda in volka:

 • nakup in postavitev lesene, žičnate oziroma elektroograje in pripadajoče opreme (pašni – aparat),
 • nakup in postavitev farmskega pletiva z ojačitvijo ter pripadajoče opreme (pašni aparat),
 • postavitev krmišča in zavetišča na pašniku oziroma obori ter nakup pripadajoče opreme in opreme za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov energije za napajanje električnih pastirjev,
 • ureditev zajetja in zbiralnika za kapnico na pašniku oziroma obori,
 • nakup dodatne opreme na pašniku oziroma obori: oprema za oskrbo z vodo (cisterna), premična elektromreža (visoka varovalna premična elektromreža in druga premična elektromreža), in prikolice za prevoz živali z največjo mogočo zmogljivostjo 2,6 t,
 • nakup kmetijskega zemljišča, na katerem bo stal pašnik oziroma obora.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis, do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ki se lahko vloži do 30. junija 2025. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški, ki so povezani z izvedbo naložbe, in so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci, znaša 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča za 20 odstotnih točk:

 • za naložbe kmetijskih gospodarstev, ki imajo najmanj 50 odstotkov kmetijskih površin v uporabi na območjih z omejenimi možnostmi kmetovanja (OMD),
 • za naložbe, povezane z ukrepom Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila oziroma ukrepom Ekološko kmetovanje, če ima upravičenec najmanj 50 odstotkov kmetijskih površin vključenih v enega izmed teh dveh ukrepov,
 • za kolektivne naložbe,
 • za naložbe mladih kmetov
 • in znaša maksimalno 90 % upravičenih stroškov naložbe.

 

Najnižji znesek javne podpore znaša 2000 evrov na vlogo. Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz operacije Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev pridobijo do vključno 1.000.000 evrov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz te operacije pridobijo do vključno 3.000.000 evrov javne podpore.

Sorodni članki