Pon-Pet: 8:00 - 16:00 Koroška cesta 61A, 2360 Radlje ob Dravi

Drugi javni razpis – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1

Drugi javni razpis – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1

Odprt do: 28.3.2022

 

Razpisana sredstva: 6.727.985 EUR

Upravičeni vlagatelji so: pravne in fizične osebe, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Vlagatelj mora biti vpisan v sodni ali drug register pred 01.01.2018.

Višina zaprošenega zneska: min. 100.00 EUR, max. 1.000.000 EUR. 

Upravičeni stroški:

 • Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem,
 • Gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov , –
 • Adaptacija in rekonstrukcija poslovne   zgradbe/drugih poslovnih prostorov,
 • Nova oprema, Rabljena oprema, ki ni starejša od 1.1.2018,
 • Novi delovni stroji, Rabljeni delovni stroji,  ki niso starejši od 1.1.2018,
 • Neopredmetena sredstva , Stroški materiala in blaga (do 20,0 % upravičenih stroškov), Stroški plač in povračil (do 20,0% upravičenih stroškov)

 

Posojilni pogoji po podprogramu B1.3

Obrestna mera je 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,61% do 3,64% letno, ki je odvisen od Skladove ocene in od pogojev dopustnega financiranja vlagatelja oziroma projekta po pravilu de minimis.

 • V primeru, da je EURIBOR negativen, se zanj uporabi vrednost 0,00%.
 • Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.

Glavnica posojila se vrača mesečno.

Doba vračanja

 • Skupna doba vračanja posojila je do 120 mesecev z vključenim moratorijem do 36 mesecev, z upoštevanjem pogojev sheme de minimis.
 • Moratorij je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.

 

Rok oddaje vloge: od 17.1.2022 do 28.03.2022 oziroma do porabe sredstev.

Sorodni članki