Pon-Pet: 8:00 - 16:00 Koroška cesta 61A, 2360 Radlje ob Dravi

Drugi javni razpis – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1

Drugi javni razpis – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1

Odprt do: 28.3.2022

 

Razpisana sredstva: 6.727.985 EUR

Upravičeni vlagatelji so: pravne in fizične osebe, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Vlagatelj mora biti vpisan v sodni ali drug register pred 01.01.2018.

Višina zaprošenega zneska: min. 100.00 EUR, max. 1.000.000 EUR. 

Upravičeni stroški:

 • Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem,
 • Gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov , –
 • Adaptacija in rekonstrukcija poslovne   zgradbe/drugih poslovnih prostorov,
 • Nova oprema, Rabljena oprema, ki ni starejša od 1.1.2018,
 • Novi delovni stroji, Rabljeni delovni stroji,  ki niso starejši od 1.1.2018,
 • Neopredmetena sredstva , Stroški materiala in blaga (do 20,0 % upravičenih stroškov), Stroški plač in povračil (do 20,0% upravičenih stroškov)

 

Posojilni pogoji po podprogramu B1.3

Obrestna mera je 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,61% do 3,64% letno, ki je odvisen od Skladove ocene in od pogojev dopustnega financiranja vlagatelja oziroma projekta po pravilu de minimis.

 • V primeru, da je EURIBOR negativen, se zanj uporabi vrednost 0,00%.
 • Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.

Glavnica posojila se vrača mesečno.

Doba vračanja

 • Skupna doba vračanja posojila je do 120 mesecev z vključenim moratorijem do 36 mesecev, z upoštevanjem pogojev sheme de minimis.
 • Moratorij je lahko največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.

 

Rok oddaje vloge: od 17.1.2022 do 28.03.2022 oziroma do porabe sredstev.

Sorodni članki

Naložbo VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING (izdelava spletne strani) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naložbo VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING (izdelava spletne strani) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.