Pon-Pet: 8:00 - 16:00 Koroška cesta 61A, 2360 Radlje ob Dravi

Podpora za naložbe ekoloških kmetij

4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev – ZA NALOŽBE EKOLOŠKIH KMETIJ

Odprt do: 30.12.2021

 

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe ureditev gospodarskih poslopij oziroma nakup pripadajoče opreme, ureditev hlevskih izpustov in proste reje, nakup kmetijske mehanizacije, namenjene izvajanju ekološke pridelave, ureditev trajnih nasadov za izvajanje ekološke pridelave, ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika ter nakup namakalne opreme.

Nepovratna sredstva v višini 4.000.000 evrov se zagotavljajo iz PRP 2014–2020:

  • 2.000.000 evrov za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A)
  • 1.500.000 evrov za naložbe fizičnih oseb razen naložb samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop B) ter
  • 500.000 evrov za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

 

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v RKG in opravljajo kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji ter izvajajo ekološko pridelavo hrane, kar pomeni, da imajo v ekološko pridelavo vključenih najmanj 51 odstotkov kmetijskih površin v uporabi oziroma imajo v ekološko rejo vključenih najmanj 51 odstotkov ekvivalenta glav velike živine (GVŽ) rejnih živali na svojem kmetijskem gospodarstvu.

 

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2025.

 

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča:

  • za 5 odstotnih točk za naložbe kmetijskih gospodarstev, ki imajo najmanj 50 odstotkov kmetijskih površin v uporabi na OMD območjih,
  • za 5 odstotnih točk za naložbe, povezane z ukrepoma KOPO in Ekološko kmetovanje,
  • 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij,
  • 10 odstotnih točk za naložbe vlagateljev, katerih naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva se nahaja na problemskih območjih PRP 2014-2020,
  • 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe,
  • 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov.

in znaša maksimalno 50 % upravičenih stroškov naložbe.

Najnižji znesek javne podpore znaša 2000 evrov na vlogo. Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz operacije Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev pridobijo do vključno 1.000.000 evrov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz te operacije pridobijo do vključno 3.000.000 evrov javne podpore.

 

Novosti:

V okviru javnega razpisa za naložbe gorskih kmetij ministrstvo spodbuja tudi nakup rabljene kmetijske mehanizacije, namenjene kmetovanju na gorskih območjih, če ni starejša od petih let od prvega nakupa in ima upravičenec zanjo prometno dovoljenje. To novost je ministrstvo uvedlo z 10. spremembo PRP 2014-2020, ki je bila potrjena s strani Evropske Komisije konec letošnjega avgusta.

Sorodni članki