Pon-Pet: 8:00 - 16:00 Koroška cesta 61A, 2360 Radlje ob Dravi

4.1 Podpora za naložbe gorskih kmetij

4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev – ZA NALOŽBE GORSKIH KMETIJ

Odprt do: 30.12.2021

 

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe gorskih kmetij v ureditev gospodarskih poslopij oziroma nakup pripadajoče opreme, nakup kmetijske mehanizacije za kmetovanje na gorskih območjih, ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi, izvedbo agromelioracij, zaščito čebeljih panjev pred medvedi, ureditev trajnih nasadov, ureditev cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter energetskih priključkov do javne infrastrukture, ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika na gorskih območjih ter nakup namakalne opreme.

Nepovratna sredstva v višini 11.910.910,14 evrov se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 (PRP 2014_20’20):

  • 2.000.000,00 evrov za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A)
  • 6.693.969,60 evrov za naložbe fizičnih oseb razen naložb samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop B) ter
  • 3.216.940,54 evrov za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

 

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (RKG) in opravljajo kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji ter imajo svoje kmetijsko gospodarstvo uvrščeno v gorsko območje v skladu s Pravilnikom o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, številka 12/15 in 84/16 – Pravilnik o OMD).

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2025.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci znaša 70 % upravičenih stroškov naložbe. Ta delež se lahko poveča za 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov, ob hkratni vključenosti v ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP) oziroma Ekološko kmetovanje ter kolektivne naložbe, in znaša maksimalno 90 % upravičenih stroškov.

 

Najnižji znesek javne podpore znaša 1000 evrov na vlogo v primeru naložb namenjenih zaščiti čebeljih panjev pred medvedi in 2000 evrov na vlogo pri drugih vrstah naložb. Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz operacije Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev pridobijo do vključno 1.000.000 evrov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz te operacije pridobijo do vključno 3.000.000 evrov javne podpore.

Sorodni članki