Pon-Pet: 8:00 - 16:00 Koroška cesta 61A, 2360 Radlje ob Dravi

P4D React EU – Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Odprt do 01. 09.2021

NAMEN RAZPISA

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije COVID-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij.

 

ZNESEK PODPORE

od 30.000 EUR do 100.000 EUR subvencije/podjetje /višina financiranja upravičenih stroškov do največ 60 %/

 

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

30,00 mio EUR

 

UPRAVIČENCI

 • mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi na dan objave javnega razpisa
 • pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo
 • organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge

 

UPRAVIČENI STROŠKI

 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme)
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme)
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški usposabljanja, svetovanja, itd.)
 • stroški plač in povračil stroškov v zvezi s delom za največ 2 zaposlena
 • posredni stroški

 

PREDMET RAZPISA

 1. Tehnične opremljenosti
 • programska in/ali strojna oprema, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo
 1. Digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov
 • izboljšave izkušnje kupca
 • učinkovito zbiranje, obdelava in vizualizacija podatkov v podjetju
 • razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje
 • vpeljava digitalnih poslovnih modelov in procesov
 • razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, razvoj digitalne kulture, vpeljava kibernetske varnosti
 • izvedba projektov industrije 4.0.

 

SODELOVANJE Z ZUNANJIM STROKOVNJAKOM

 • upravičenci bodo morali sodelovati z zunanjim strokovnjakom za izvedbo digitalne transformacije
 • izberejo ga iz seznama, ki je objavljen na spletni strani Digitalnega inova- cijskega stičišča (https://dihslovenia.si/catalog)
 • cilj sodelovanja je pridobitev ustreznega strokovnjaka, ki bo nudil pomo podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc itd.

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI NASTANKA STROŠKOV

 • od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022

 

ROK ZA ODDAJO VLOGE

 • 1.9.2021

Sorodni članki