Pon-Pet: 8:00 - 16:00 Koroška cesta 61A, 2360 Radlje ob Dravi

Javni razpis za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelave – A1

Skupni razpisani znesek je 11.000.000,00 EUR

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

Namen razpisa je dodeljevanje posojil v kmetijstvu na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj:

 • spodbujanje primarne kmetijske pridelave, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
 • Izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva,
 • Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali,
 • Vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture,
 • Doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev.

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot, kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Vlagatelj mora v ta namen priložiti dokazilo o vpisu kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register oziroma register kmetijskih gospodarstev pred 01.01.2018.

 

UPRAVIČENI STROŠKI

 • Nakup kmetijskih zemljišč (10,00 % od upravičenih stroškov)
 • Nakup objektov kmetijske dejavnosti
 • Gradnja objektov kmetijske dejavnosti
 • Adaptacija in rekonstrukcija objekta kmetijske dejavnosti
 • Urejanje kmetijskih zemljišč
 • Nova oprema
 • Rabljena oprema
 • Novi delovni stroji
 • Rabljeni delovni stroji
 • Biološka sredstva – večletni nasadi
 • Neopredmetena sredstva

 

Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov

Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 1.000.000,00 EUR.

Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 5.000,00 EUR. Celotni stroški posameznega projekta ne smejo presegati 25,0 mio EUR

 

POSOJILNI POGOJ

Obrestna mera je spremenljiva v obliki 6-mesečni EURIBOR + pribitek od 0,65% do 2,20% letno, ki je odvisen od Skladove ocene.

V primeru, da je EURIBOR negativen, se zanj uporabi vrednost 0,00 %.

Glavnico posojila se vrača mesečno.

Obresti se obračunavajo in plačujejo mesečno.

Doba vračanja:

 • Moratorij do 36 mesecev
 • Skupna doba vračanja posojila je do 240 mesecev.

 

ROK ZA ODDAJO VLOGE

 1. rok do 05.07.2021,
 2. rok do 02.08.2021,
 3. rok do 20.09.2021,1.
 4. rok do 25.10.2021.

Sorodni članki