Pon-Pet: 8:00 - 16:00 Koroška cesta 61A, 2360 Radlje ob Dravi

Nov javni razpis za ohranjanje in razvoj majhnih kmetij

Odprt do 16.12.2021

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pretekli petek objavilo tretji javni razpis za podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, s katerim je razpisanih 15,4 milijonov evrov nepovratnih javnih sredstev. Podpora je namenjena majhnim kmetijam, ki so razvrščene v območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

 

Z javnim razpisom bodo podprte tudi majhne kmetije s trajnimi nasadi, ki jim ne bo potrebno izpolnjevati pogoja obtežbe z živalmi. V okviru meril za izbor vlog bodo vstopni prag lažje dosegle tudi kmetije, ki niso v problemskih območjih, zato k prijavi na javni razpis ministrstvo vabi tudi vse živinorejske kmetije, ki niso kandidirale na prvih dveh javnih razpisih. Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 27. septembra 2021 do vključno 16. decembra 2021 do 13:59. ure.

 

Upravičenci do podpore so majhne kmetije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • v letu 2021 so vložile zbirno vlogo;
 • glede na zbirno vlogo iz leta 2021 imajo v upravljanju najmanj 1,5 ha in manj kot 6 ha primerljivih kmetijskih površin (PKP), kar npr. pomeni 3 – 11,99 ha trajnih travnikov, 1,5 – 5,99 ha njivskih površin ali 0,37 – 1,5 ha vinogradov;
 • glede na podatke iz evidence rejnih živali iz leta 2021 redijo vsaj 1,5 glav velike živine (GVŽ) in manj kot 15 GVŽ;
 • zagotavljajo obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu 0,5 GVŽ/ha trajnega travinja;
 • pogoja glede obsega GVŽ in obtežbe s travojedimi živalmi ni potrebno izpolnjevati kmetijam, katerih površine trajnih nasadov (rabe: 1211, 1212, 1221, 1230, 1160, 1240) predstavljajo več kot 50 % kmetijskih zemljišč v upravljanju,
 • kmetijsko gospodarstvo mora biti razvrščeno v OMD;
 • vlogi na javni razpis je treba priložiti enostaven poslovni načrt za obdobje treh let, v katerem je treba izbrati vsaj en cilj, ki prispeva h gospodarskemu razvoju kmetije, ali vsaj en cilj, ki prispeva k doseganju horizontalnih ciljev (okolje, inovacije, podnebne spremembe);
 • kmetiji še ni bila dodeljena podpora iz naslova tega podukrepa v prvih dveh javnih razpisih.

 

Obveznosti

Upravičenec, ki mu bo izdana odločba o pravici do sredstev, bo moral izpolniti naslednje bistvene obveznosti:

 • cilje iz poslovnega načrta bo moral izpolniti najpozneje v roku 39 mesecev po izdani odločbi, poslovni načrt pa se bo moral začeti izvajati najkasneje v 9 mesecih po izdaji odločbe;
 • do vložitve zahtevka za izplačilo drugega obroka podpore (2025) ne bo smel zmanjšati obsega PKP za več kot 10 odstotkov, pri čemer obseg PKP ne sme biti manjši od 1,5 PKP;
 • v koledarskem letu pred vložitvijo zahtevka za izplačilo drugega obroka podpore (2024) bo moral zagotavljati povprečno letno obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,5 GVŽ/ha trajnega travinja, pri čemer povprečni letni skupni obseg GVŽ ne sme biti manjši od 1,5 GVŽ;
 • vsako leto, vključno z letom oddaje zahtevka za izplačilo drugega obroka podpore, bo moral oddati zbirno vlogo.

 

Višina sredstev in način izplačila

Nepovratna javna sredstva se za namen izvajanja podukrepa zagotavljajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna Republike Slovenije. Upravičenci bodo podporo v višini 5.000 evrov prejeli kot pavšalno plačilo v obliki nepovratne finančne pomoči. Podpora v okviru podukrepa se upravičencu dodeli samo enkrat v programskem obdobju, izplača pa se v dveh obrokih. Prvi obrok podpore v višini 70 % dodeljenih sredstev se izplača po prejemu odločbe o pravici do sredstev, preostalih 30 % pa po pravilni izvedbi aktivnosti iz poslovnega načrta. Zahtevki za izplačilo drugega obroka podpore se bodo vlagali v letu 2025.

 

Sorodni članki