Pon-Pet: 8:00 - 16:00 Koroška cesta 61A, 2360 Radlje ob Dravi

Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5

Posojila brez obresti!

Odprt do 27.9.2021

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Dodeljevanje likvidnostnih posojil v podjetništvu projektom na obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije.

 

CILJI RAZPISA

Cilj javnega razpisa je ohranjanje gospodarske dejavnosti, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

 • Zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja.

 

RAZPISANA SREDSTVA

 • Razpisani znesek: 17.040.000,00 EUR
 • Oblika sredstev: posojilo
 • Vir sredstev in naziv vira: Slovenski regionalno razvojni sklad

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Podetja, s.p. in zadruge. Vlagatelj mora biti vpisan v sodni ali drug register pred 01.01.2018.

 

POSOJILNI POGOJI

 • Sredstva se dodeljujejo brezobrestno, brez stroškov vodenja posojila in sklepanja posojilne pogodbe.
 • Skupna doba vračanja posojila je do 60 mesecev in ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta. Moratorij na odplačilo glavnice posojila je do 6 mesecev.
 • Sofinanciranje s strani Sklada do 100,00 % upravičenih stroškov, v kar ni vključen DDV.
 • Višina zaprošenega zneska: min. 5.000,00 EUR, max. 100.000,00 EUR.

 

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 2. 2021, so:

 • 2.1 Nova oprema
 • 4.1 Administrativni stroški
 • 4.2 Stroški materiala
 • 4.3.1 Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev
 • 4.3.2 Stroški transportnih storitev
 • 4.3.4.Stroški sejmov, reklame in reprezentance
 • 4.4.1. Stroški plač in povračil v zvezi z delom
 • 4.5. Drugi operativni stroški

 

ROK ODDAJE VLOGE

 1. rok do 30.08.2021,
 2. rok do 27.09.2021.

 

ROK ZA ČRPANJE SREDSTEV

Rok za črpanje: največ do 31.1.2022.

 

SKRAJNI ROK ZA ZAKLJUČEK PROJEKTA

Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu: 31.12.2021.

 

UPRAVIČENO OBMOČJE PROJEKTOV PO PODPROGRAMU B5.1

Obmejno problemsko območje: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kočevje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Lovrenc na Pohorju, Loška Dolina, Loški Potok, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren-Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podlehnik, Podvelka, Podčetrtek, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče-Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogatec, Rogaška Slatina, Rogašovci, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Žetale, Žirovnica

Sorodni članki