Pon-Pet: 8:00 - 16:00 Koroška cesta 61A, 2360 Radlje ob Dravi

2. Javni razpis za podukrep 6.4 – podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

15 milijonov evrov za naložbe podjetij na podeželju in kmetij z dopolnilno dejavnostjo

Odprt do 17. 12.2021

 

2. Javni razpis za podukrep 6.4 – podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

 

NAMEN RAZPISA

Namen podpore v okviru 2. javnega razpisa za podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti je podpreti vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, katere bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju, kakor tudi omogočiti možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večjega prihodka tako na podeželju kakor tudi na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi. S tem sledimo cilju, da podeželje ostane poseljeno, s čimer je posredno oziroma neposredno povezana tudi urejena kulturna krajina.

Podpora iz tega podukrepa je med drugim namenjena zelo različnim dejavnostim, kot so na primer dejavnosti v turizmu, trgovina, storitvene dejavnosti, dodajanje vrednosti lesu, lokalna samooskrba, ravnanje z organskimi odpadki, proizvodnja električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namene prodaje in številne druge dejavnost

 

ZNESEK PODPORE

Od 5.000 EUR do 200.000 EUR po pravilu de minimis.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov 50 %.

 

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

15 milijonov EUR

Od skupno 15 milijonov evrov razpisanih nepovratnih sredstev je:

 • 10 milijonov evrov namenjenih za nosilce dopolnilnih dejavnosti (sklop A) ter
 • 5 milijonov evrov namenjenih za samostojne podjetnike posameznike, zavode, zadruge in gospodarske družbe (sklop B).

 

UPRAVIČENCI

 • nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • samostojni podjetniki posamezniki,
 • gospodarske družbe,
 • zavodi in zadruge.
 • POGOJI

Lokacija naložbe se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci, razen kadar je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti.

Med drugimi pogoji za pridobitev sredstev mora upravičenec izpolnjevati tudi pogoj, da je v letu pred vložitvijo vloge na javni razpis zagotavljal ustrezen obseg dela (0,5 polne delovne moči – PDM v primeru enostavnih naložb oziroma 1 PDM v primeru zahtevnih naložb) ter ustvariti primeren prihodek iz poslovanja, ki mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja in sicer v višini ene bruto minimalne plače na zaposlenega v RS na 1 PDM.

 

UPRAVIČENI STROŠKI

 • nakup novih strojev in opreme,
 • gradnja in obnova objektov,
 • splošni stroški.

 

Obdobje upravičenosti stroškov:

 • od oddaje vloge do 30.6.2025,
 • splošni stroški , ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

 

ROK ZA ODDAJO VLOGE

Oddaja vloge je možna od 4. oktobra 2021 do vključno 17. decembra 2021, do 13:59 ure.

Sorodni članki