Pon-Pet: 8:00 - 16:00 Koroška cesta 61A, 2360 Radlje ob Dravi

Posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021 pri katerem je prišlo do zamika objav zaradi usklajevanja desete spremembe Programa razvoja podeželja 2014–2020.

 

ŠIFRA NAMEN JAVNEGA RAZPISA PREDVIDENA OBJAVA VIR SREDSTEV
M09.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju  Pokritje stroškov ustanovitve in delovanja skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju, ki so bila priznana na podlagi predpisov, ki urejajo priznanje skupin in organizacij proizvajalce september 2021 PRP 2014–2020 (podaljšanje obdobja trajanja program)
M06.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij  Ohranjanje in razvoj majhnih kmetij september 2021 PRP 2014–2020 (podaljšanje obdobja trajanja program)
M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  Javni razpis za naložbe ekoloških kmetij september 2021 PRP 2014–2020 (podaljšanje obdobja trajanja program)
M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  Javni razpis za naložbe gorskih kmetij september 2021 PRP 2014–2020 (podaljšanje obdobja trajanja program)
M08.6 Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov  Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa september 2021 PRP 2014–2020 (podaljšanje obdobja trajanja program)
M04.3 Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom  Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom september 2021 PRP 2014-2020 (podaljšanje obdobja trajanja programa)
M16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam  Podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na  področju kmetijske produktivnosti in trajnosti september 2021 Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI)
M16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij  Podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti september 2021 Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI)
M06.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti  Naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti na podeželju september 2021 Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI)
M04.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Naložbe v ureditev gozdne infrastrukture z namenom trajnostnega gospodarjenja z gozdovi oktober 2021 PRP 2014–2020 (podaljšanje obdobja trajanja program)
M16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti  Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani oktober 2021 Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI)
M04.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov  Javni razpis za naložbe v krožno gospodarstvo oktober 2021 Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI)
M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  Javni razpis za naložbe v krožno gospodarstvo oktober 2021 Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI)
M04.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov  Javni razpis za naložbe v zbirne centre oktober 2021 Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI)
M16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi  Podpora za sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni oktober 2021 Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI)
M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  Javni razpis za naložbe v zbirne centre oktober 2021 Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI)
M03.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti Dodelitev podpore za novo sodelovanje v shemah kakovosti november 2021 PRP 2014–2020 (podaljšanje obdobja trajanja program)
M07.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo  Naložbe za izgradnjo širokopasovne infrastrukture (v regijah Pomurska, Koroška in Podravska) maj 2021 PRP 2014–2020 (podaljšanje obdobja trajanja program)
M06.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete Dodelitev pomoči za zagon dejavnosti za mlade kmete januar 2022 PRP 201-2020 (podaljšanje obdobja trajanje programa)
M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  Javni razpis za prilagoditev KMG na dobrobit živali december 2021 PRP 201-2020 (podaljšanje obdobja trajanje programa)
M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  Javni razpis za kolektivne naložbe v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo pridelkov december 2021 PRP 2014–2020 (podaljšanje obdobja trajanja program)
M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  Javni razpis za zaščito živali na paši pred napadi zveri december 2021 PRP 2014–2020 (podaljšanje obdobja trajanja program)
M04.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov  7. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj  kmetijskih proizvodov za leto 2021 december 2021 PRP 2014–2020 (podaljšanje obdobja trajanja program)
M19.3 Priprava in izvedba aktivnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin 6. javni razpis – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS december 2021 PRP 2014–2020 (podaljšanje obdobja trajanja program)
M04.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva  Javni razpis za naložbe za zmanjšanje TPG v kmetijstvu december 2021 Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI)
M04.3 Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom  Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom avgust 2021 Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI)
M04.3 Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih  Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih avgust 2021 Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI)
M08.6 Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje  gozdnih proizvodov  Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa avgust 2021 PRP 2014–2020 (podaljšanje obdobja trajanja program)

Sorodni članki