Pon-Pet: 8:00 - 16:00 Koroška cesta 61A, 2360 Radlje ob Dravi

Javni razpis – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1

Odprt do 13.12.2021 oz. do porabe sredstev

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Dodeljevanje posojil v gospodarstvu na območju Republike Slovenije.

 

CILJI RAZPISA

Cilj javnega razpisa je ohranjanje gospodarske dejavnosti, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

 • Pozitivni učinek na konkurenčnost,
 • Spodbujanje zaposlitvenih možnosti,
 • Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,
 • Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije.

 

RAZPISANA SREDSTVA

 • Razpisani znesek: 7.700.000,00 EUR
 • Oblika sredstev: posojilo
 • Vir sredstev in naziv vira: Slovenski regionalno razvojni sklad

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Podjetja, s.p. in zadruge.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni ali drug register pred 01.01.2018.

 

POSOJILNI POGOJI

 • Obrestna mera po podprogramu B1.1: Euribor (šestmesečni) + 0,60 % do Euribor (šestmesečni) + 1,50 % letno, ki je odvisen od Skladove ocene.
 • Obrestna mera po podprogramu B1.2: Euribor (šestmesečni) + 1,80 % do Euribor (šestmesečni ) + 2,60 % letno, ki je odvisen od Skladove ocene.
 • V primeru negativne vrednosti Euribor-a se zanj upošteva vrednost 0%.
 • Skupna doba vračanja posojila: do 15 let (z vključenim moratorijem do 3 let) in ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta. Moratorij na odplačilo glavnice posojila je do 36 mesecev ter hkrati največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Glavnico posojila in obresti se vrača mesečno.
 • Sofinanciranje s strani Sklada do 75,00 % upravičenih stroškov.
 • Višina zaprošenega zneska: min. 100.00,00 EUR, max. 1.500.000,00 EUR.

 

UPRAVIČENI STROŠKI

Podprogram B1.1 (začetni projekti po oddaji vloge na razpis) ter Podprogram B1.2 (stroški od 1.1.2020 naprej):

 • Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
 • Gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov
 • Adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov
 • Nova oprema
 • Rabljena oprema (samo za MSP), ki ni starejša od 1.1.2016
 • Novi delovni stroji
 • Rabljeni delovni stroji (samo za MSP), ki niso starejši od 1.1.2016
 • Neopredmetena sredstva (za velika podjetja do 50,0% upravičenih stroškov)

Dodatno za Podprogram B1.2 (stroški od 1.1.2020 naprej):

 • Stroški materiala in blaga (do 20,0 % upravičenih stroškov)
 • Stroški plač in povračil (do 20,0% upravičenih stroškov)

 

ROK ZA ČRPANJE SREDSTEV

Rok za črpanje: največ do 31.12.2022 in ne sme presegati roka zaključka projekta.

 

SKRAJNI ROK ZA ZAKLJUČEK PROJEKTA

Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu: 31.12.2024 in ne sme trajati skupno preko 3-eh let.

 

ROK ODDAJE VLOGE

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 04.10.2021 do 13.12.2021 oziroma do porabe sredstev.

Sorodni članki

Naložbo VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING (izdelava spletne strani) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naložbo VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING (izdelava spletne strani) sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.