Pon-Pet: 8:00 - 16:00 Koroška cesta 61A, 2360 Radlje ob Dravi

Javni razpis – posojila za investicijske projekte v gospodarstvu – B1

Odprt do 13.12.2021 oz. do porabe sredstev

 

NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Dodeljevanje posojil v gospodarstvu na območju Republike Slovenije.

 

CILJI RAZPISA

Cilj javnega razpisa je ohranjanje gospodarske dejavnosti, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

 • Pozitivni učinek na konkurenčnost,
 • Spodbujanje zaposlitvenih možnosti,
 • Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,
 • Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije.

 

RAZPISANA SREDSTVA

 • Razpisani znesek: 7.700.000,00 EUR
 • Oblika sredstev: posojilo
 • Vir sredstev in naziv vira: Slovenski regionalno razvojni sklad

 

UPRAVIČENI VLAGATELJI

Podjetja, s.p. in zadruge.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni ali drug register pred 01.01.2018.

 

POSOJILNI POGOJI

 • Obrestna mera po podprogramu B1.1: Euribor (šestmesečni) + 0,60 % do Euribor (šestmesečni) + 1,50 % letno, ki je odvisen od Skladove ocene.
 • Obrestna mera po podprogramu B1.2: Euribor (šestmesečni) + 1,80 % do Euribor (šestmesečni ) + 2,60 % letno, ki je odvisen od Skladove ocene.
 • V primeru negativne vrednosti Euribor-a se zanj upošteva vrednost 0%.
 • Skupna doba vračanja posojila: do 15 let (z vključenim moratorijem do 3 let) in ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta. Moratorij na odplačilo glavnice posojila je do 36 mesecev ter hkrati največ 6 mesecev po zaključku projekta.
 • Glavnico posojila in obresti se vrača mesečno.
 • Sofinanciranje s strani Sklada do 75,00 % upravičenih stroškov.
 • Višina zaprošenega zneska: min. 100.00,00 EUR, max. 1.500.000,00 EUR.

 

UPRAVIČENI STROŠKI

Podprogram B1.1 (začetni projekti po oddaji vloge na razpis) ter Podprogram B1.2 (stroški od 1.1.2020 naprej):

 • Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
 • Gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov
 • Adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov
 • Nova oprema
 • Rabljena oprema (samo za MSP), ki ni starejša od 1.1.2016
 • Novi delovni stroji
 • Rabljeni delovni stroji (samo za MSP), ki niso starejši od 1.1.2016
 • Neopredmetena sredstva (za velika podjetja do 50,0% upravičenih stroškov)

Dodatno za Podprogram B1.2 (stroški od 1.1.2020 naprej):

 • Stroški materiala in blaga (do 20,0 % upravičenih stroškov)
 • Stroški plač in povračil (do 20,0% upravičenih stroškov)

 

ROK ZA ČRPANJE SREDSTEV

Rok za črpanje: največ do 31.12.2022 in ne sme presegati roka zaključka projekta.

 

SKRAJNI ROK ZA ZAKLJUČEK PROJEKTA

Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu: 31.12.2024 in ne sme trajati skupno preko 3-eh let.

 

ROK ODDAJE VLOGE

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 04.10.2021 do 13.12.2021 oziroma do porabe sredstev.

Sorodni članki