Pon-Pet: 8:00 - 16:00 Koroška cesta 61A, 2360 Radlje ob Dravi

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa

Odprt do: 17.1.2022

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 15. 10. 2021, objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 za leto 2021. Za ta namen so razpisani 4 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

 

CILJ:

Cilj razpisa je vzpostaviti nove obrate za pred industrijski obseg predelave lesa, ki bodo poleg žagarske ali druge dejavnosti opravljali tudi aktivnosti, kot so npr. sušenje lesa, impregnacija lesa, predelava lesnih ostankov, ki nastanejo v obratu v lesna goriva (peleti, sekanci), modernizacija strojne opreme obstoječih žagarskih obratov, ustvarjanje dodatnega vira dohodka na kmetijah, ustanavljanje in razvoj mikro in malih podjetij na podeželju in potencialno ustvarjanje novih delovnih mest na področju gozdno–lesne verige. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 8. 11. 2021 do vključno 17. 1. 2022, do 13.59. ure.

 

KDO SO UPRAVIČENCI?

Za pridobitev nepovratnih sredstev lahko upravičenci kandidirajo individualno oziroma kolektivno kot skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali skupine proizvajalcev s področja gozdarstva.

Od skupno 4 milijonov evrov razpisanih nepovratnih sredstev bosta 2 milijona evrov namenjena nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji in skupinam nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 2 milijona evrov pa bosta namenjena gospodarskim družbam, zadrugam, samostojnim podjetnikom posameznikom ter skupinam proizvajalcev s področja gozdarstva. Če na posameznem sklopu razpisana sredstva ne bodo porabljena, se bodo razdelila na ostale sklope iz javnega razpisa.

 

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni so stroški nakupa novih strojev in opreme za pred industrijsko predelavo lesa. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do 30. junij 2025 , ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

 • STROJI ZA PREKLADANJE MATERIALOV (teleskopski nakladalnik, dvoriščni nakladalnik, kolesni ali kombinirani nakladalnik, viličar, oprema strojev za prekladanje (paletne vilice)
 • NAMENSKI GOZDARSKI STROJI (Sekalniki, cepilniki, rezalno-cepilni stroji, krožne žage)
 • PRED INDUSTRIJSKA PREDELAVA LESA:
 • Žagalne linije
 • Žagarski stroji
 • Mobilne žage za razrez lesa
 • Robilniki, čelilniki, skobeljni stroji
 • Naprave za sušenje lesa
 • Strojne linije in stroji za izdelavo pelet in briketov
 • Oprema za impregnacijo lesa
 • Strojne linije in stroji za izdelavo sekancev

 

VIŠINA PODPORE

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 40 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša 3.500 evrov na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 evrov javne podpore. Članu skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji je lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz te operacije odobrena podpora v višini 500.000 evrov javne podpore, pri čemer se upoštevajo javna sredstva, ki so mu bila odobrena iz naslova individualnih in kolektivnih naložb v okviru te operacije.

 

POSTOPEK VLAGANJA VLOGE

Gre za zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le najbolje ocenjenim popolnim vlogam, ki presežejo vstopno mejo 40 odstotkov najvišjega možnega števila točk, do porabe razpisanih sredstev. Upoštevajo se ekonomski, geografski vidik, tehnološki vidik ter prispevek naložbe k horizontalnim ciljem (okolje).

Sorodni članki